Лига радиолюбителей Украины

UARL NEWS

Доброго дня, шановні колеги,

Доповню тему, яка обговорювалася на цьому майданчику два тижні тому, актуальною інформацією.
Нагадаю, маргінальна група осіб поновила спроби прославитися всередині країни та за її межами шляхом розповсюдження про ЛРУ завідомо недостовірної інформації загалом, та про організацію міжнародного QSL обміну в Україні зокрема.

Тема організації роботи національного QSL бюро ЛРУ є вичерпаною. Дискусію на цю тему було остаточно завершено на початку лютого минулого року, під час тристоронньої зустрічі у Варшаві. На ній були присутні президенти ЛРУ, IARU-R1 та PZK (Польща). Повна інформація, та підсумковий протокол доступні на офіційному сайті ЛРУ http://uarl.org.ua/index.php/novini/367-ofitsijna-zustrich-iaru-uarl-u-varshavi     
Головним підсумком цієї зустрічі є наступне рішення "Кожен аматор України має можливість отримати доступ до вхідної QSL пошти, за умови оплати коштів, які еквівалентні розміру членського внеску у ЛРУ. Право обслуговування для не членів ЛРУ може бути надане за індивідуальним зверненням від кожного аматора який хоче користуватися QSL бюро ЛРУ."

ЛРУ утримує національне QSL бюро України у відповідності з чинними нормативними документами IARU (Резолюції 18-1 та 85-9) та у відповідності з протоколом зустрічі у Варшаві. Ми повною мірою дотримуємося взятих на себе зобов'язань.

Немає жодних підстав для спекуляцій на темі QSL обміну.

З повагою,
Сергій UT9NA

 

 

Резолюції IARU стосовно засад організації міжнародного QSL обміну

Доброго дня, шановні колеги,

В продовження теми, пропоную ознайомитися з текстом нової Резолюції IARU 18-1, що була ухвалена на засіданні Адміністративної ради в Сеулу  у вересні минулого року. Резолюція набула чинності з початку поточного року.
Окремо звертаю увагу на те, як саме пропонується вчиняти з картками які не були доставлені адресатам.
Доступ до чинних нормативних документів убезпечить вас від введення у оману недобросовісними ділками від радіо.

З повагою,
Сергій UT9NA

РЕЗОЛЮЦІЯ 18-1
(ЧИННА З 1 СІЧНЯ 2019)

Стосується методів підтвердження (QSLing) радіозв’язків (QSOs)
Адміністративна рада IARU, Сеул, Вересень 2018

 • усвідомлюючи, що велика кількість радіоаматорів хочуть отримувати фізичне підтвердження радіозв’язків, які вони здійснюють один з одним, у вигляді QSL карток, або в електронному вигляді,
 • усвідомлюючи, що вартість обміну QSL картками між окремими радіоаматорами різних країн може бути непомірно високою, якщо не буде ефективної міжнародної служби обміну, як це працювало протягом десятиліть завдяки єдиній системі QSL бюро IARU,
 • усвідомлюючи,  що в даний час існують системи обміну електронними підтвердженнями, які набагато швидші та дешевші, ніж обмін QSL картками, і тому зростає їх популярність як додаткових або альтернативних методів підтвердження,
 • усвідомлюючи, що аматор, який хоче надіслати картку через систему QSL бюро IARU, зазвичай не має можливості дізнатися, чи є аматор, якому вона спрямовується, членом своєї національної організації-члена IARU, і часто не знає, чи інший аматор має бажання отримувати картки через бюро,
 • усвідомлюючи, що більшість організацій-членів IARU утримують системи вхідних QSL бюро, які доступні як членам, так і не членам також, але деякі з них не можуть, за певних виправданих умов і причин, надавати послуги не членам, навіть якщо всі витрати на це повністю відшкодовуються,
 • усвідомлюючи, що що велика кількість QSL карток, які надходять до системи бюро, не є бажаними для одержувачів, і може бути не доставлена адресатам з цієї, або іншої причини, та
 • беручи до уваги важливість уникнення негативного впливу на навколишнє середовище QSL карток у процесі їх друку, транспортування і, зрештою, утилізації без доставки,
 • ухвалює, що організації-члени IARU заохочуються продовжувати надавати послуги QSL бюро у своїх країнах, обмінюючись картками з бюро інших організацій-членів IARU, до тих пір, поки це буде економічно доцільним, і
 • також ухвалює, заохочувати аматорів до застосування сучасних практик підтвердження зв’язків, включаючи, але не обмежуючись використанням електронних систем підтвердження, для зменшення обсягу небажаних та недоставлених QSL карток, які надходять у систему QSL бюро IARU.


Наведено у перекладі US-N-222, нижче мовою оригіналу.
 РЕЗОЛЮЦІЯ 85-9
(Доповнено 2009)
(ЧИННІСТЬ ОБМЕЖЕНА З 1 СІЧНЯ 2019)
Стосовно QSL бюро
Адміністративна рада IARU, Окленд, Листопад 1985,

 • усвідомлюючи, що обмін QSL картками є «Найвищою ввічливістю» в радіоаматорському зв’язку,
 • усвідомлюючи, що вартість обміну картками між окремими радіостанціями в більшості випадків є неприйнятною інакше, як через міжнародну систему QSL бюро,
 • усвідомлюючи, що радіоаматор, який посилає картку через бюро в більшості випадків не може знати чи аматор, якому адресована картка, є членом  його національної організації-члена IARU, та
 • усвідомлюючи, що більшість організацій-членів IARU мають систему бюро для вхідних карток як для членів, так і для не членів, хоча деякі організації з поважних причин не мають можливості обслуговувати не членів організації, навіть, якщо всі витрати на це повністю компенсуються,
 • ухвалює, що організаціям-членам IARU настійливо рекомендується , де це можливо, забезпечити отримання вхідної QSL пошти для не членів організацій, якщо такі не члени згодні оплачувати повну вартість такого сервісу  і забезпечити відповідні методи і засоби доставки карток для не членів, та
 • також ухвалює, що організації-члени IARU не повинні направляти QSL картки на бюро, які керуються не членами IARU, якщо в країні існує організація-член IARU яка направляє картки для не членів, які сплачують повну вартість такого сервісу.


Наведено у перекладі UX7CQ, нижче мовою оригіналу.
 RESOLUTION 18-1
(EFFECTIVE 1 JANUARY 2019)

concerning methods of confirming (QSLing) radio contacts (QSOs)
The IARU Administrative Council, Seoul, September 2018

 • recognising that many radio amateurs wish to receive confirmations of the radio contacts (QSOs) they make with other amateurs, either in the form of physical QSL cards or by electronic means,
 • recognising that the cost of exchanging QSL cards between individual amateur stations in different countries can be prohibitive unless an efficient means of international bulk exchange is in operation, as has been the case for decades thanks to the IARU QSL bureau system,
 • recognising that systems for exchanging electronic confirmations now exist that are much faster and less expensive than exchanging QSL cards, and therefore are growing in popularity as additional or alternative methods of confirmation,
 • recognising that an amateur who wishes to send a card via the IARU QSL bureau system usually has no way of knowing whether the amateur to whom it is addressed is a member of his national IARU member-society and often does not know whether the other amateur wishes to receive cards via the bureau,
 • recognising that most IARU member-societies operate incoming bureau systems that are available to members and non-members alike, but that some are unable, for good and sufficient reason, to provide service to non-members even if the expenses of doing so are fully reimbursed,
 • recognising that many QSL cards that enter the bureau system are not desired by the intended recipients and may not be deliverable, either for this or some other reason, and
 • sensitive to the importance of avoiding the unnecessary environmental impact of QSL cards being printed, transported, and ultimately discarded without being delivered,
 • resolves that member societies are encouraged to continue to offer QSL bureau service in their countries, exchanging cards with the bureaus of other member-societies, for as long as doing so is economically justifiable, and
 • further resolves that amateurs are encouraged to adopt confirmation practices, including but not limited to using electronic confirmation systems, that reduce the volume of unwanted and undeliverable QSL cards being introduced into the bureau system.


RESOLUTION 85-9
(Revised 2009)
(SUPPRESSED EFFECTIVE 1 JANUARY 2019)
concerning QSL bureaus
The IARU Administrative Council, Auckland, November 1985,

 • recognizing that the exchanging of QSL cards is a “final courtesy” in an Amateur Radio communication,
 • recognizing that the cost of exchanging cards between individual amateur stations is prohibitive in most cases, unless an efficient international bureau system in operation,
 • recognizing that an amateur who sends a card via the bureau usually has no way of knowing whether the amateur to whom it is addressed is a member of his national IARU society, and
 • recognizing that most IARU member-societies operate incoming bureau systems that are available to members and non-members alike, but that some are unable, for good and sufficient reason, to provide service to non-members even it the expenses of doing so are fully reimbursed,
 • resolves that member-societies are strongly encouraged, whenever possible, to provide incoming QSL bureaus service to non-members within their operating territory, if such non-members agree to pay the full cost of this service; and if they are not already doing so, to explore appropriate means and methods for delivering QSL cards to non-members, and
 • further resolves that member-societies shall not forward QSL Cards to bureaus operated by non-members of IARU, if there is an IARU member-society in the country concerned that forwards cards to non-members who agree to pay the full cost of this service.